Kardemummo Oy asiakasrekisterin tietosuojaseloste

Tämä Tietosuojaseloste koskee kaikkia Kardemummon Palveluita. Käyttämällä Palveluita annat suostumuksesi käsitellä, hyödyntää ja luovuttaa henkilötietojasi.

Kardemummo Oy ("Kardemummo") kerää, tallentaa ja käyttää henkilötietojasi tämän tietosuojaselosteen ("Tietosuojaseloste") mukaisesti rekisterinpitäjänä tarjotakseen ja kehittääkseen Kardemummon mobiilisovelluksia ja verkkosivuja (yhdessä "Palvelut").

1. Rekisterinpitäjä

Kardemummo Oy
Säterinkatu 6
02600 Espoo
Y-tunnus 2768974-1
Puhelin: +358 400 884 412
Sähköposti: asiakaspalvelu@kardemummo.fi

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Rekisteriasioista vastaa
Mikael Johansson
050 570 1245
mikael@kardemummo.fi

Tietosuojavastaava
Samu Vatanen
050 537 9082
samu@kardemummo.fi

3. Rekisterin sisältö

Rekisteri sisältää asiakkaiden ja potentiaalisten asiakkaiden tietoja.

4. Rekisterin pitäimisen peruste ja käyttötarkoitus

Rekisteri pidetään rekisteröidyn asiakassuhteen perusteella ja henkilötietoja käsitellään sopimuksen, suostumuksen tai oikeutetun edun perusteella.

5. Henkilötietojen ja rekisterin pitämisen käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin. Tällaisia ovat asiakaspalvelu sekä asiakassuhteen hoito, liiketoiminnan kehittäminen sekä markkinointi ja mainonta.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.Yritysten ja muiden organisaatioiden yhteyshenkilöiden tietoja voidaan kerätä myös julkisista lähteistä kuten verkkosivuilta, hakemistopalveluista ja muilta yrityksiltä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.
Tietoja ei siirretä rekisterinpitäjän toimesta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilöstö

Pääsy rekisteriin on vain niillä henkilöillä, joiden tehtäviin rekisterissä olevien tietojen käsittely kuuluu. Yrityksen palveluksessa olevat henkilöt ovat lainsäädännöllisen, työsuhteisen salassapidon sekä salassapitosopimukseen perustuvan salassapitovelvoitteen sitomia. Muilta henkilöiltä edellytetään salassapitosopimuksen allekirjoittamista.
Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10.  Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Toimivaltainen tietosuojaviranomainen

Tietosuojavaltuutetun toimisto
Käyntiosoite:
Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki
Postiosoite: PL 800, 00531 Helsinki
Vaihde: 029 566 6700
Sähköposti: tietosuoja(at)om.fi